HAKKIMIZDA

A-MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde denetlenmekte ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Bu çerçevede işyerlerinde uyulması gerekli kurallar ve alınması gerekli tedbirler hakkında işletmecilere bilgi verilmekte olup, gerekli görüldüğünde katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde işyeri yetkilileri ile toplantılar yapılarak sorunları dinlenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin çevre kirliliğine yol açmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ilçemizde yaşayan insanların sağlıklı, mutlu, emniyetli, güvenli olarak hayatlarını sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

VİZYONUMUZ

 Sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimi ile bugününe ve yarınına yön veren bir kent ile kentine aidiyet duyan, hoşgörü iklimini ve birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, huzur ve refah içinde yaşayan kentliler için etkin verimli ve sürdürülebilir hizmetler ve çözümler sunmak.

B-GÖREV VE  YETKİ TANIMLARI

            Gemlik İlçesi sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin denetimlerini yapmak, ruhsatlandırılmasını sağlamak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün başlıca görevleridir.

1-Yetkileri

 • 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan sıhhi işyerleri ile, II. ve III. sınıf gayrı sıhhi işyerlerini ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
 • Umuma açık işyeri çalışma ve açma ruhsatı vermek ve denetlemek,
 • Canlı müzik  izin belgesi ve mesul müdür belgesi vermek.
 • Ruhsat yenilemelerini (sıhhi müessese, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yeri) yapmak,
 • Nargile sunumu ve alkollü içecek satan/sunan işyerleri için mesafe tespiti yaptırmak ve uygun olması durumunda belge vermek.
 • Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek.
 • Ruhsat süre talebini değerlendirmek ve onaylamak,
 • Komisyon tetkiki taleplerini takip etmek,
 • Mesul müdürlük iptal taleplerini işleme almak,
 • Mevzuata aykırı faaliyet gösterenlerin ruhsatını iptal etmek,
 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
 • Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmaktır.

2-Görevleri

 • Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek,
 • Çalışmaları ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek,
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Başkanın ve üst makamların emirlerini, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,
 • Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek, ilgilileri bilgilendirmek,
 • Müdürlüğümüzün tüm kurum içi, kurum dışı, ruhsat ve denetim evrakı ve yazışmalarını bilgisayar ortamında kayıt altına almak, dosya oluşturmak ve dosya takibini yapmak. Tüm evrakların arşivlenmesini sağlamak.
 • Müdürlüğün yetki alanına giren işlerle ilgili Başkanlık makamının istediği raporları incelemek ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
 • Stratejik Plan ve Performans programını hazırlamak,
 • Plan ve Performans hedefleri doğrultusunda Müdürlük bütçesini hazırlamak. 
Müdürlüğün çalışma esaslarını değerlendirmek

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdürlük makamına ait 10 m²’lik, personeline ait 60 m²’lik bürolarda ve arazide faaliyet göstermektedir.

2-Örgüt Yapısı
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 26.05.2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermektedir.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
*Bilgi Kaynakları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Faaliyetlerine İlişkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun,
 • 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,
 • 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
 • 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • 222 sayılı ilk Öğretim Kanunu,
 • 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
 • 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun,
 • 1072 sayılı Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makineleri Hakkında Kanun,
 • 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • 1380/3288 sayılı Su Ürünleri Kanunu,
 • 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki tanımları kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda yetkili ve sorumludur.

4-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Aylık faaliyet raporlarının oluşturulması ile yıllık faaliyetlerin gerçekleşme oranları birim yöneticisi tarafından değerlendirilerek takibinin yapılmasını sağlamak.
Ruhsat başvurusunda bulunan tüm kişi ve kurumların başvurularını kabul ederek yasal süreci başlatmak.
Şikayete konu olan konuların takibini yaparak sonuçlandırmak.